Chương 5: Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn

Chương 5. Hoàng Thượng Vạn Tuế (4)

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn