Chương 7: Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn

Chương 7. Hoàng Thượng Vạn Tuế (6)

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Hắc Hóa Hắn