Chương 1: Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 1. Chương 1: Vả Mặt Tu Chân Giới (1)

Truyện Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!