Chương 3: Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 3. Chương 3: Vả Mặt Tu Chân Giới (3)

Truyện Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!