Chương 152: Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 152. Giả Cát Tường: Cái tên Nguyễn Đông Thanh này hẳn phải có hệ thống xịn hơn!

Truyện Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân