Chương 233: Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 233. Trương Mặc Sênh: Hóa ra Long U không đáng sợ, Lê Khuynh Thành mới là đồng đạo với tam sư tỷ

Truyện Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân