Chương 42: Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 42. Lời Của Phụ Thân Thừa Tướng.

Truyện Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?