Chương 2: Xuyên Qua Thành Thần Y: Yên Chi Tuyệt Phối

Chương 2. Gặp Gỡ, Gượng Ép Bái Sư

Truyện Xuyên Qua Thành Thần Y: Yên Chi Tuyệt Phối