Chương 1: Xuyên thời không, là bạn hay đối thủ?

Chương 1. Chương 1: ĐÂY LÀ ĐÂU?

Truyện Xuyên thời không, là bạn hay đối thủ?