Chương 1: Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa

Chương 1. Kẻ Đến, Người Đi, Sầu Biệt Ly

Truyện Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh Hoa