Chương 2: Bảo Bối, Em Đừng Cố Thoát Khỏi Tôi

Chương 2. Tôi ghét anh.

Truyện Bảo Bối, Em Đừng Cố Thoát Khỏi Tôi