Chương 7: Chờ Em Trên Chiến Trường

Chương 7. 'Anh hùng' cứu 'Mỹ nhân'

Truyện Chờ Em Trên Chiến Trường