Chương 3: Có Một Nơi Như Thế

Chương 3. Có một nơi rất lâu chưa trở lại

Truyện Có Một Nơi Như Thế