Chương 2: Cuộc đời của chiến bị kayler

Chương 2. Hồi tưởng 1 : thổ phỉ và nô lệ 

Truyện Cuộc đời của chiến bị kayler