Chương 2: "Cuộc Sống"

Chương 2. Tập 1: "Mẹ"

Truyện "Cuộc Sống"