Chương 16: Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị

Chương 16. Săn Chuột/ Siêu Năng Lực của Alex

Truyện Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị