Chương 1: Bả Tửu Vấn Nguyệt

Chương 1. Chương 1: Bí mật đỉnh Phong Điềm (thượng).

Truyện Bả Tửu Vấn Nguyệt