Chương 1: Đấu Phá:Gấp Ngàn Lần Tốc Độ Tu Luyện

Chương 1. Chương 1: Ta xuyên không rồi?

Truyện Đấu Phá:Gấp Ngàn Lần Tốc Độ Tu Luyện