Chương 4: Đoản Đam Mỹ và Ngôn Tình

Chương 4. Chương 3 : Tổng Tài Chiều hư phu nhân mất.

Truyện Đoản Đam Mỹ và Ngôn Tình