Chương 1: Gạ bừa qua game, tán nhầm chủ tịch

Chương 1. Quyết chiến 2 đấu 4

Truyện Gạ bừa qua game, tán nhầm chủ tịch