Chương 1: Hẹn Ước Của Thần Chết

Chương 1. Chương 1- Gặp Nhau. Hồi 1- Tử Thần.

Truyện Hẹn Ước Của Thần Chết