Chương 1: Hỉ: Giá Y

Chương 1. Chương 1:Lời hẹn ước

Truyện Hỉ: Giá Y