Chương 8: Kẻ Điều Khiển Linh Hồn.

Chương 8. Xuất Phát.

Truyện Kẻ Điều Khiển Linh Hồn.