Chương 2: Khi Tử Thần Chỉ Là Đấng Vô Hình

Chương 2. Đại thù đã báo

Truyện Khi Tử Thần Chỉ Là Đấng Vô Hình