Chương 8: Lần Cuối Cùng Nói Ra

Chương 8. Kết - Bãi cỏ gần như xanh tới tận chân trời

Truyện Lần Cuối Cùng Nói Ra