Chương 4: Một Hôm Sao Trời Mang Anh Đến

Chương 4. Chương 4: Là nơi cảm thấy an toàn nhất.

Truyện Một Hôm Sao Trời Mang Anh Đến