Chương 1: Nguyên Thần : Bắt Đầu Thiên Động Vạn Tượng

Chương 1. Chương 1 ta xuyên qua còn là ma thần chiến tranh !

Truyện Nguyên Thần : Bắt Đầu Thiên Động Vạn Tượng