Chương 21: Nhất Đẳng Ấu Đế

Chương 21. Đinh Thiếu Đế.

Truyện Nhất Đẳng Ấu Đế