Chương 1: Sa Mạc Dưới Đại Dương

Chương 1. Chương 1. Tinh cầu Abellia. Đế quốc Anatolia.

Truyện Sa Mạc Dưới Đại Dương