Chương 17: Sa Mạc Dưới Đại Dương

Chương 17. Chương 17. Những người thần bí. Quân cách mạng xuất hiện.

Truyện Sa Mạc Dưới Đại Dương