Chương 3: Sát Thủ Xuyên Không

Chương 3. Chương 3: Gặp gỡ.

Truyện Sát Thủ Xuyên Không