Chương 9: Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 9. Thượng cổ công pháp ! ... Võ hồn thú hai.

Truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần