Chương 6: Thức Đêm Tháng Bảy

Chương 6. 6. Người khuất trở về, đưa hình bóng hãi hùng để bảo vệ.

Truyện Thức Đêm Tháng Bảy