Chương 1: Tối Cường Lập Thành Thế Lực

Chương 1. Chiêu Thu Đệ Tử Đầu Tiên!

Truyện Tối Cường Lập Thành Thế Lực