Chương 1: Tôi Trở Thành Mạo Hiểm Giả Ở Thế Giới Mới

Chương 1. Một thế giới mới

Truyện Tôi Trở Thành Mạo Hiểm Giả Ở Thế Giới Mới