Chương 3: Trách Ta Bạc Mệnh, Trách Người Tình Si

Chương 3. Mấy chục năm trước

Truyện Trách Ta Bạc Mệnh, Trách Người Tình Si