Chương 9: Trừ Ta, Toàn Tông Môn Đều Là Diễn Viên

Chương 9. Làm sư huynh quá khó

Truyện Trừ Ta, Toàn Tông Môn Đều Là Diễn Viên