Chương 1: Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 1. Đại Việt khai sinh (1)

Truyện Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh