Chương 1: Vongtrantam

Chương 1. Ngươi không lấy mẹ ta , nhưng muốn cướp nữ nhân của ta !!!

Truyện Vongtrantam