Chương 1: XUYÊN KHÔNG RỒI. TÔI LÀ NỮ PHỤ

Chương 1. Chương 1 : Mở đầu cho câu chuyện.

Truyện XUYÊN KHÔNG RỒI. TÔI LÀ NỮ PHỤ