Chương 2: Xuyên Nhanh Chi Làm Tra Công Thật Khổ

Chương 2. Chương 1: Thế giới đầu: Thụ chính có bệnh cần chữa!

Truyện Xuyên Nhanh Chi Làm Tra Công Thật Khổ