Chương 27: Xuyên Nhanh: Đại Boss Đừng Quậy Nữa!

Chương 27. Vương giả mạt thế (11).

Truyện Xuyên Nhanh: Đại Boss Đừng Quậy Nữa!