Chương 4: Bán Duyên Ba Kiếp Để Đổi Lấy Bình Yên Cho Người

Chương 4. Thứ định mệnh mà cả ta cũng không phát hiện ra.

Truyện Bán Duyên Ba Kiếp Để Đổi Lấy Bình Yên Cho Người