Chương 2: Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị

Chương 2. Vị Anh Hùng Đầy Tôn Kính

Truyện Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị