Chương 7: Đoá Hoa Ngày Ấy Tớ Và Cậu

Chương 7. Chương 7: Úa tàn

Truyện Đoá Hoa Ngày Ấy Tớ Và Cậu