Chuyện Của Tác

CHÚA TỂ SAI CHÍNH TẢ CHÍNH CỦA NĂM

1
21
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Xin trân trọng giới thiệu! Chính là mình. Viết có mỗi bộ truyện chưa nổi 50k chữ mà sai chính tả quá trời sai. Giờ tìm ra tất cả để mà sửa chắc lú mà chết. 😭😭😭. Mỗi lần có người sửa giùm quê mặt hà 😂😂