Chuyện Của Tác

Hầy ~ hong biết chừng nào mới được duyệt truyện nữa, bùn ゚( ゚இ‸இ゚)゚

0
4
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Hong biết khoảng thời gian để truyện mình được duyệt là bao lâu ha mọi người? Hay là mọi chuyện cứ tùy duyên số mỗi người? ⊙▽⊙