Chuyện Của Tác

Tại sao khi viết mk xuống dòng nhưng khi đăng lên nó lại không cách dòng

1
5

Mọi người ơi mọi người làm thế nào mà cách dòng không bị mất khi đăng thế. Mk viết cách dòng nhưng khi đăng lên nó lại thành liền không cách cho mk