Giới Thiệu Truyện

CHỦ YẾU LÀ LÊN CÁM ƠN ADMIN ĐÃ CHO TRUYỆN MÌNH LÊN BÌA

3
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mấy ngày hôm nay lu bu quá nên chưa cám ơn các Admin đã cho truyện của mình lên bìa, vì vậy hôm nay lên cám ơn một tiếng. Tiện thể PR luôn cho truyện của mình. kakakaka.