Giới Thiệu Truyện

Chúng ta đã từng rất tốt mà...

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Ngày hôm đó gặp được người, ấp ủ giấc mộng không để tâm đau thương. Đời này đương đầu bão táp không sợ gió bụi làm mờ chân trời bình yên đó của chúng ta! https://www.vietnovel.com/dan-kia-khong-tau-cho-nguoi-xa-khuat-13135297/